X

熱門

天籟之音,媲美發燒天碟,絕對靚聲節目。

  Albert Au 區瑞强

  簡介

  GIST

  主持人:ALBERT AU區瑞強

  天籟之音,媲美發燒天碟,絕對靚聲節目
  時間﹕逢星期一至五,晚上7:00-8:00
  主持﹕區瑞強

  最新

  LATEST
  16/09/2019

  9月16 日歌單

  9月16 日歌單

  1.      More than I can say – Bobby Vee

  2.      Come back when you grow up – Bobby Vee

  3.      Traces – Classics IV

  4.      The young ones  -- Cliff Richard

  5.      Constantly – 區瑞強

  6.      不裝飾你的夢 – 蔡國權

  7.      我和春天有個約會 – 劉雅麗

  8.      依然 – 林憶蓮

  9.      細水長流 – 蔡齡齡

  10.   一生何求 – 陳百強

  16/09/2019 - 足本 Full (HKT 19:04 - 20:00)

  重溫

  CATCHUP
  X

  五月十四日歌單

  主持人:ALBERT AU區瑞強

  五月十四日歌單

  1.      分分鐘需要你 – 林子祥

  2.      每天愛你多一些 – 張學友

  3.      一生中最愛 – 譚詠麟

  4.      明星 – 葉德嫻

  5.      孤身走我路 – 梅艷芳

  6.      忘盡心中情 – 葉振棠

  7.      零時十分 – 葉蒨文

  8.      每一個晚上 – 區瑞強

  9.      雪中情 – 關正傑

  10.   儂本多情 – 張國榮

  香港電台第二台

  14/05/2019 - 足本 Full (HKT 19:04 - 20:00)

  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站