X

熱門

    內容

    CONTENT

    監製:夏桂昌

    04/06/2022
    相片集
    相片集

    麻鷹應該點樣認,佢哋係咪一夫一妻制,佢有乜嘢攻擊模式?

    今集請來麻鷹生態研專家陳佳瑋,介紹麻鷹真面貌


    聯絡: biodiversityinhk@rthk.hk


    集數

    EPISODES
    • 螞蟻上樹

      螞蟻上樹

      螞蟻有乜有趣知識,螞蟻都會走上樹?多刺蟻、黃猄蟻都係樹棲蟻嘅表表者。

      今集請來螞蟻生態研究者張順智,講吓螞蟻嘅有趣知識。

      23/07/2022
    • 蛾類群飛閃耀時

      蛾類群飛閃耀時

      飛蛾種類數以千計,飛蛾形態千變萬化,點解咁少人研究飛蛾呢?

      今集請來蛾類生態專家凌悅丰同禹星怡,介紹吓蛾嘅大千生態。

      16/07/2022
    • 蘭得一見

      蘭得一見

      野生蘭花點樣辨認,佢有乜嘢習性,點解會瀕危?

      今集請來蘭花生態硏究者余暢恒,為我哋介紹野生蘭花嘅世界。

      09/07/2022
    • 蝙蝠解密

      蝙蝠解密

      蝙蝠係咪吸血動物?蝙蝠點解成日擘大口?蝙蝠點解鍾意集體行動呢?

      今集請來蝙蝠生態專家,為大家逐一解答。

      02/07/2022
    • 何處無真菌

      何處無真菌

      呢一種識發光,嗰一種識變色,佢又話會致命,菇菌無處不在,處處都在。

      今集請來真菌專家鄧銘澤博士,講吓真菌生態。

      25/06/2022
    •  竹蜂咬竹蜜蜂跳舞

      竹蜂咬竹蜜蜂跳舞

      竹蜂揀屋好講究,蜜蜂溝通好神奇,蜜蜂總科入面生活都有大不同。

      今集請來生態教育專家沈鼎榮,介紹蜜蜂總科。

      18/06/2022
    • 胡蜂當家

      胡蜂當家

      蜂類唔只得蜜蜂,佢係昆蟲界陶藝大師,行得山多遇胡蜂,可以點?

      今集請來生態教育專家沈鼎榮,介紹下蜂類基本知識。

      11/06/2022
    • 戀戰群鷹

      戀戰群鷹

      麻鷹應該點樣認,佢哋係咪一夫一妻制,佢有乜嘢攻擊模式?

      今集請來麻鷹生態研專家陳佳瑋,介紹麻鷹真面貌

      04/06/2022
    • 環評工作

      環評工作

      土城發展與生態環境保育的關係,是否一定水火不容呢?

      今集邀請本地生態顧問許仲康,訴說他從事環境影響評估時,有甚麼意外發現。

      28/05/2022
    • 淡水橫行

      淡水橫行

      蟹,在淡水區域之中,是否真的可以橫行無忌?

      今集邀請香港生態顧問許仲康,詳細講解香港淡水蟹的特別之處。

      21/05/2022